Menu

Vedtægter

§1

Foreningens navn er ”Højby Idrætsforening”. Den er stiftet den. 5. august 1905, og har hjemsted i 4573 Højby, Odsherred Kommune.

Foreningen er medlem af SBU og DGI Vestsjælland

§2

Foreningens formål er at fremme fodboldspillet. Formålet søges navnlig nået ved at deltage i turneringer arrangeret af SBU og DGI Vestsjælland.

Udover fodboldspillet kan endvidere optages andre idrætsgrene, og / eller anden aktivitet og virksomhed, herunder kulturel virksomhed.

§3

Som et aktivt medlem eller støttemedlem kan optages enhver person, som vil følge foreningens vedtægter.

Indmeldelse sker ved henvendelse til bestyrelsen (kassereren)

§4

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen afholdes hvert år, inden udgangen af ​​februar måned, og indvarsel af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller i den lokale presse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt anmodning herom, med angivelse af hvad der ønskes behandlet. En sådan generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter anmodning. Stemmeret har de i henhold til §3 nævnte aktive og støttemedlemmer, for så vidt disse inden den 1. januar er fyldt 16 år, og ikke er i restance.

Forældre til aktive oppebære én stemme.

§5

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende:

  1. Valg af dirigent (stemmetællere)
  2. Formandens beretning.
  3. Kassererens regnskabsberetning.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 2 henholdsvis 3 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 2 suppleanter.
  7. Valg af 1 bilagskontrollant (revisor)
  8. Valg af bilagskontrollant-suppleant (revisorsuppleant).
  9. Valg af fanebærer og fanevagt.
  10. Eventuelt.

§6

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, som vælges undenfor bestyrelsens rækker, hvis det er muligt. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal skriftlig benyttes, hvis blot et enkel stemmeberettiget medlem anmoder herom.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Formandens og kassererens beretning skal godkendes af generalforsamlingen.

§7

Valg som bestyrelsesmedlem og bilagskontrollant (revior) gælder for 2 år. Valg som suppleant gælder for 1 år. Valg til de i §5-9 navnte tillidsposter kan ske blandt de i henhold til §3 nævnte aktive og støttemedlemmer, for så vidt disse inden den 1. januar er fyldt 18 år.

§8

Foreningen ledes af en bestyrelses som repræsenterer foreningen udadtil og fastsætter omfanget af de nærmere regler for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen består af formand, næstformand, sekretær, kasserer og 1 yderligere bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen konstituerer sig senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Foreningens tegnes af formanden og kassereren/næstformand i fællesskab.

Den samlede bestyrelse har mulighed for at give kassereren særskilt fuldmagt til foreningens bankkonti m.v. til brug for opfyldelse af foreningens forpligtelser.

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, den finder nødvendigt. Udvalgene kan både bestå af bestyrelsesmedlemmer og andre personer med tilknytning til foreningen.

Udvalgsarbejdet foregår efter bestyrelsens retningslinier, og bestyrelsen holdes løbende orienteret herom.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen er tilstede, heriblandt formand eller næstformand.

I tilfælde af stemmelighed ved en beslutning er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen skal drage omsorg for, at der udfærdiges og opbevares referat over bestyrelsens møder.

§9

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar måned aflevere driftsregnskab og status til revisorerne.

Revisionen består af 2 bilagskontrollanter (revisorer), der hvert år i januar-februar måned skal gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisorerne skal desuden mindst en gang årets løb foretage et uanmeldt kasse- og bilagseftersyn og aflægge rapport til bestyrelsen.

Driftsregnskab og status forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§10

Indkaldelse af suppleant(er) sker, hvis et bestyrelsesmedlem udtræder midt i en periode. Suppleanten følger udtrædende bestyrelsesmedlems periode. Fratræder formanden i sin funktionsperiode, overtager næstformanden formandens plads.

§11

Bestyrelsen fastsætter hvert år kontingentet for de forskellige medlemsgrupper.

Kontingentrestance over 3 måneder kan have udelukkelse til følge. Spørgsmålet om udelukkelse afgøres alene af bestyrelsen.

§12

Bestyrelsen antager ledere, trænere og eventuel anden nødvendig medhjælp.

Bestyrelsen søger i øvrigt for at holde foreningens aktiviteter i gang og kan nedsætte fornødne udvalg.

§13

De nedsatte udvalg består af mindst 3 udvalgsmedlemmer for hvert udvalg, og de konstituerer sig selv. Udvalgene har pligt til at følge det af bestyrelsen udarbejdede kommissorium.

§14

Under foreningens sammenkomster og arrangementer har bestyrelsen ret til at udvise og nægte personers adgang, som er berusede eller opfører sig upassende.

§14A

Bestyrelsen kan, efter afholdelse med et medlem, idømme medlem karantæne, hvis medlemmet opfører sig på en sådan måde, at det kan være belastende for foreningens omdømme.

§15

Vedtægtsændringer kan foretages på en hver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivende stemmer er for forslaget.

§16

Bestemmelse om foreningens opløsning eller forandring af dens navn kan foretages i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst halvdelen af ​​foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst 5/6 af de afgivende stemmer er for.

Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke tæller mindst halvdelen af ​​de stemmeberettigede medlemmer, indkaldes til ny generalforsamling, hvor mindst ¾ af de afgivende stemmer er nok til at vedtage forslaget, uanset omfanget af fremmødet.

Disse generalforsamlinger skal afholdes med mindst 3 ugers og højst 6 ugers mellemrum.

Generalforsamlingen træffes samtidig beslutning om anvendelse af foreningens ejendele, idet ejendele og eventuel formue skal anvendes til idrætslige formål eller andet almennyttigt formål.

 

Således vedtaget på ordinært generalforsamling den 21.02.2012

Luk